Documents relacionats

Diagnosi  (pdf, 154 kb)
Fulletó Agenda 21 (pdf, 657 kb)

Agenda 21

Què és l’Agenda 21?

Els problemes que afecten el medi ambient són problemes que també incideixen sobre la nostra societat. Alguns, com ara el canvi climàtic, tenen un abast tan gran que podríem pensar que des del nostre municipi podem fer ben poca cosa per combatre’ls. Res més allunyat de la realitat, ja que l’acció contra els grans reptes ambientals precisa de la implicació de totes les col•lectivitats, siguin grans o petites.

Justament, les agendes 21 locals es van crear perquè els municipis participessin no solament en la resolució dels problemes ambientals d’abast local sinó també d’aquests problemes ecològics globals que tant comencen a alarmar-nos. Sota l’expressió Agenda 21 es designa el full de ruta que cada poble o ciutat decideix seguir per fer que les seves relacions amb el medi siguin sostenibles, és a dir, equilibrades i harmonioses amb el medi i de forma indefinida al llarg del temps.

Antecedents de l’Agenda 21 de Tagamanent

Tagamanent té Agenda 21 des del 2011, i s'afegeix així al compromís que milers de ciutats i pobles del món ja han signat amb el planeta. Això significa, per exemple, que el nostre municipi decidirà quines accions vol emprendre per ser un poble que contamini menys, que usi amb major eficiència els recursos i que vetlli encara més per la conservació del seu patrimoni i del seu paisatge.

L’Agenda 21 de Tagamanent forma part d’una Agenda 21 supramunicipal que inclou també els municipis de Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, el Brull, Montseny i Cànoves i Samalús, elaborada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Fases del procés
Les agendes 21 s’inicien amb la redacció de la Memòria ambiental, un document extens que recull la informació de l’estat del medi ambient del municipi, per ser conscients de quin és el punt de partida del procés. A partir de la Memòria es redacta la Diagnosi ambiental, on s’identifiquen els punts forts i els punts febles de la realitat ambiental del municipi.

A partir de la identificació de les fortaleses i les febleses del territori i de la gestió ambiental d’aquest, ja es poden començar a proposar accions per resoldre els problemes detectats o per potenciar les virtuts destacades. Aquestes accions es validen amb la participació de la ciutadania i dels agents socials que conformen una comunitat. D’aquesta manera les Agendes 21 esdevenen un compromís col•lectiu.

En resum, una Agenda 21 és un instrument per fer més sostenibles els municipis, tant a nivell de la gestió pública com de les polítiques que s'hi despleguin. Tagamanent es compromet amb la sostenibilitat i el medi ambient i ho fa impulsant la seva Agenda 21 local.

Espai Participatiu

La implicació ciutadana és un factor clau per definir estratègies necessàries per avançar cap a la sostenibilitat.

Novembre de 2011 es va convocar a les entitats i la ciutadania de Tagamanent per recollir la seva visió a partir del debat i l'intercanvi d'idees.

Primera reunió: els membres de l’equip redactor de l’Agenda 21 van informar als assistents del contingut d’aquest pla, de les fases que s’han seguit fins ara i van mostrar les accions proposades per l’equip de govern i l’equip redactor per formar part del Pla d’Acció.

El Pla d’Acció de l’Agenda 21 recull les actuacions que cal que l’Ajuntament impulsi per tal de garantir que el municipi avança cap a la sostenibilitat, la millora del medi ambient i el respecte al seu entorn natural. Els assistents a les sessions van poder participar de la redacció final de les propostes, canviant o suprimint aquelles que no hi estaven d’acord i proposant noves actuacions.

Segona sessió: l’equip redactor va explicar els canvis introduïts en el Pla, d’acord a les aportacions recollides a la primera reunió. Es van validar les modificacions i es van prioritzar les actuacions per tal de recollir la prioritat alta, mitja o baixa en les fitxes de cadascuna de les accions.

Així doncs, el pla d’acció de l’Agenda 21 és un document consensuat pels tècnics, els responsables polítics, la ciutadania i les entitats en dues trobades participatives obertes a tot el veïnat.
Darrera modificació: 09-12-14  a les  11:14